Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี / มอบรางวัลนักเรียนคนเก่งในการแข่งขันทางวิชาการ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563

มอบรางวัลนักเรียนคนเก่งในการแข่งขันทางวิชาการ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
มอบรางวัลนักเรียนคนเก่งในการแข่งขันทางวิชาการ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ (รอบแรก) ประจำปี 2563 รายละเอียด ดังนี้
วิชาคณิตศาสตร์
ระดับเหรียญทอง ได้แก่
1. เด็กชายกฤษณ์ธนัญกร เกตุธานี ชั้น ป.6/2
2. เด็กชายกันตพัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ ชั้น ป.5/2
3. เด็กหญิงชนัญญา ศรีภัทรภิญโญ ชั้น ป.6/1ESC
4. เด็กหญิงธนัญชนก บัวศรี ชั้น ป.6/2
5. เด็กชายพีรวิชญ์ ยงยอด ชั้น ป.6/3
ระดับเหรียญเงิน ได้แก่
1. เด็กชายณัฏฐภัทร เทกอง ชั้น ป.6/2
2. เด็กหญิงณัฐธรรม ชีวะเศรษฐธรรม ชั้น ป.4/1ESC
3. เด็กหญิงปภาวี ได้ผลมาก ชั้น ป.6/2
4. เด็กชายพรหมภวิศวร์ กั้วสิทธิ์ ชั้น ป.6/3
5. เด็กชายวชิรวิทย์ นามไพโรจน์ ชั้น ป.5/2
6. เด็กหญิงวริยา ชาวสามทอง ชั้น ป.4/2
7. เด็กหญิงศุภาฤทัย วิริยะพงศ์ ชั้น ป.6/2
8. เด็กหญิงสุชานาฏ พยัฆวงศ์ ชั้น ป.6/3
ระดับเหรียญทองแดง ได้แก่
1. เด็กหญิงณัฐนันท์ ไตรศิริวาณิชย์ ชั้น ป.6/1ESC
2. เด็กชายธนกฤต เสิกภูเขียว ชั้น ป.5/2
3. เด็กชายธีรัตม์ ชำนาญหมอ ชั้น ป.5/1ESC
4. เด็กชายรัชชานนท์ ไชยราช ชั้น ป.4/2
5. เด็กหญิงลีลนันต์ ศักดิ์สกุลวัฒนา ชั้น ป.5/1ESC
6. เด็กหญิงวรัชยา สุปัญญาบุตร ชั้น ป.6/2
7. เด็กหญิงศรินทร์ญาดา สมบัติศิริ ชั้น ป.4/1ESC
8. เด็กชายอติวิชญ์ บุปผไชย ชั้น ป.6/3
9. เด็กหญิงอภิชญา ภูวศิษย์เบญจภา ชั้น ป.4/2

วิชาวิทยาศาสตร์
ระดับเหรียญทอง ได้แก่
1. เด็กชายณัฐนนท์ สาฆ้อง ชั้น ป.5/1ESC
2. เด็กหญิงประดิลักษณ์ เมย์ อังควิศิษฐ์พันธ์ ชั้น ป.6/2
3. เด็กชายปรีดี ผโลปกรณ์ ชั้น ป.4/1ESC
4. เด็กหญิงภรภัทร ทองไกรรัตน์ ชั้น ป.5/1ESC
5. เด็กหญิงอภิชญา พลตื้อ ชั้น ป.5/1ESC
ระดับเหรียญเงิน ได้แก่
1. เด็กชายณัฐวรรธน์ เจริญศรี ชั้น ป.5/2
2. เด็กหญิงณิชาภัทร แดนพันธุ์ ชั้น ป.5/2
3. เด็กหญิงนราวดี ตุ่ยสิมมา ชั้น ป.5/1ESC
4. เด็กหญิงปรียานันท์ ชื่นชม ชั้น ป.6/2
5. เด็กชายปัณณธร เขม้นการ ชั้น ป.4/1ESC
6. เด็กหญิงพัชรธีรา มีไธสง ชั้น ป.5/2
ระดับเหรียญทองแดง ได้แก่
1. เด็กชายเกียรติยศ เรืองสุวรรณ ชั้น ป.4/1ESC
2. เด็กหญิงขวัญจิรา อภัยนุกูล ชั้น ป.5/1ESC
3. เด็กหญิงจิดาภา ประธีปะวณิช ชั้น ป.4/1ESC
4. เด็กชายญาณาธิป บุญประเสริฐ ชั้น ป.5/2
5. เด็กหญิงดวงเกษ นามศรี ชั้น ป.6/2
6. เด็กหญิงทิพจันทน์ จันทไทย ชั้น ป.6/2
7. เด็กหญิงปานกิตต์ บุญค้ำ ชั้น ป.5/2
8. เด็กหญิงพิชชาภา รัตนพลแสน ชั้น ป.5/1ESC
9. เด็กชายหญิงพูลสิน สินพูล ชั้น ป.5/2
10. เด็กหญิงศศิธร ถนอมเทวศิริกุล ชั้น ป.5/2
11. เด็กหญิงอธิป์กัญญา เนืองเฉลิม ชั้น ป.6/2

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงในครั้งนี้ด้วย

และร่วมเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง และเหรียญเงิน ในการสอบรอบสองด้วยนะคะ ✌️

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ภาพ-ข่าว : PR-MUDS

Check Also

ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ตุลาคม 2563

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages