Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี / ผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่งที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

ผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่งที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่งที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การสอบโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ General English Proficiency Test ระดับชั้นประถมศึกษา ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับประเทศ และอันดับ 1 ของจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่

ด.ญ. นาฏลี โยชิดะ นักเรียนชั้น ป.4/1ESC
สอบได้อันดับ 1 ระดับประเทศ

ด.ญ.ขวัญหทัย ไชยงาม นักเรียนชั้น ป.2/1ESC
ด.ญ.อารีรักษ์ ลาภจิตร นักเรียนชั้น ป.3/1ESC
ด.ญ.ศิรดา กัญญาคำ นักเรียนชั้น ป.4/1ESC
ด.ช.วรพล ศิริบุรี นักเรียนชั้น ป.5/1ESC
สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของจังหวัดมหาสารคาม

2. นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในระดับชั้น ของโครงการสอบวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ สถาบัน Gakken Clssroom มหาสารคาม ได้แก่
– ชั้น ป.1
ด.ญ.ศิรดา โพธิ์ผา 100 คะแนน
ด.ญ.วิชญาพร จำลองนาค 100 คะแนน
ด.ญ.นลินพรรณ ทองโยธีรวัฒน์ 100 คะแนน
ด.ญ.พัทธ์ธีรา มุ่งชู 100 คะแนน
ด.ช.กานต์พิพัฒน์ น่วมนวล 100 คะแนน
ด.ญ.ณัฐชลิต ลัทธิ์ถีระสุวรรณ 100 คะแนน
ด.ญ.รชดา สิงห์เสวก 100 คะแนน
ด.ช.พันธ์ศกร พยัฆวงศ์ 100 คะแนน
ด.ญ.วรัญญา ยาวิเศษ 100 คะแนน
ด.ช.พิชญตม์ บุญดาราช 100 คะแนน
ด.ช.กิตติศักดิ์ พุฒิเนาวพัฒน์ 100 คะแนน

– ชั้น ป.2
ด.ช. ยุทธภูมิ ปะนามะทัง 100 คะแนน

– ชั้น ป.3
ด.ญ.ทิพย์ธารา ศิริธนพลไพบูลย์ 97 คะแนน

– ชั้น ป.4
ด.ญ.ณัฐธรรม ชีวะเศรษฐธรรม 88 คะแนน

– ชั้น ป.5
ด.ญ.อภิชญา พลตื้อ 97 คะแนน
ด.ญ.ลีลนันต์ ศักดิ์สกุลวัฒนา 97 คะแนน

– ชั้น ป.6
ด.ญ.สุชานาฎ พยัฆวงศ์ 79 คะแนน
ด.ช.พีรวิชญ์ ยงยอด 79 คะแนน

3. การประกวดเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษา “โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10 สู่การปฎิบัติ” ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เข้าร่วมประกวด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงปิยธิดา จริยาม

ข่าว & ภาพ : กสานณพ (นิสิต)

Check Also

ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ตุลาคม 2563

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages