รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา จักรไชย ประธานกรรมการตรวจประเมิน ดร.เหมมิญช์ ธนปัทม์มีมณี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วงษ์สะพาน เป็นกรรมการตรวจประเมิน ในการนี้รองศาสตราจารย์ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้อำนวยการ อาจารย์ดร.พรวีนัส นุ่มท้วม รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ อาจารย์รังษวุฒิ มาตวังแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ อาจารย์พรชัย แสนทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ อาจารย์ชลธิชา บรรหาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้นักเรียน อาจารย์จินตนา ชาญวงษ์สนิท หัวหน้างานประกันคุณภาพ คณะกรรมการบริหาร และทีมงานฝ่ายประกันคุณภาพ ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากทางคณะกรรมการเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป

ภาพ : เขมนันท์ จันจำนงค์
ข่าว : ชลธิชา บรรหาร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages