วัตถุประสงค์

1. เป็นแหล่งวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของอาจารย์และนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่ความรู้คู่คุณธรรมอย่างแท้จริง
2. เพื่อสร้างโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกระบวนการเรียนการสอนอันเหมาะแก่การพัฒนาสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต
3. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตแห่งนี้
4. เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานและบริการวิชาการ
5. เพื่อเป็นสถานศึกษาของบุตรข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยที่ยังคงปฏิบัติงานในปัจจุบันอันเป็นการส่งเสริมสวัสดิการและแรงจูงใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

1. ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและให้บริการวิชาการในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่โรงเรียนสีเขียว

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเอกลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงาน

Select Languages