วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแหล่งวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนโดนเน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของอาจารย์และนักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนเป็นผู้ใฝ่ความรู้คู่คุณธรรมอย่างแท้จริง

2. เพื่อเป็นสถานศึกษาของบุตรข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ยังคงปฏิบัติงานในปัจจุบันอันเป็นการส่งเสริมสวัสดิการและแรงจูงใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น

3. เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบของมหาวิทยาลัย ที่มีกระบวนการเรียนการสอนอันเหมาะสมแก่การพัฒนาสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต จัดตั้งเครือข่ายการพัฒนาประกอบด้วยโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในโครงการเพื่อเผยแพร่กระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพไปสู่โรงเรียนต่าง ๆ ในเครือข่าย

4. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรต่าง ๆ และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและให้บริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาสู่โรงเรียนสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาเอกลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages