Breaking News
Home / ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ / สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก

สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก

ปิดฉากลงไปแล้ว สำหรับการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคมที่ผ่านมา เริ่มต้นการแข่งขันตั้งแต่ วันที่ 22-28 ธันวาคม 2562 โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถมและมัธยมรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาขึ้นทั้ง 17 ชนิดกีฬา มีเหล่านักกีฬาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วมชิงชัยในกีฬาประเภทต่าง ๆ จำนวนมาก

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ของเรา ก็ได้นำทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เช่นเดียวกัน โดยมีกีฬาหลากหลายชนิดที่เราได้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งมีชนิดกีฬาดังนี้
1.เปตอง
2.หมากกระดาน
3.กอล์ฟ
4.กรีฑา
5.ฟุตซอล
6.เทเบินเทนนิส
7.ว่ายน้ำ รวมไปถึงการประกวด Ambassador 2019

ตลอดระยะเวลา 7 วัน ในการแข่งขัน นักกีฬาและโค้ชได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ รวมทั้งเวลาในการฝึกซ้อม  และลงแข่งขันด้วยร่างกาย รวมทั้งใจที่แข็งแกร่ง แข่งขันกีฬาด้วยความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬาจนทำให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คว้าเหรียญมาได้ถึง 15 เหรียญ ซึ่งรายการกีฬาที่คว้าเหรียญมานั้น มีรายการดังต่อไปนี้

เหรียญทอง จำนวน 3 เหรียญ
เหรียญ ชนิดกีฬา ประเภท นักกีฬา โค้ชผู้ฝึกซ้อม
กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.สกุลกาญจน์ พรั่งพร้อมกุล
ด.ญ.ดวงเกษ นามศรี
ด.ญ.สุมนต์รัตน์ ประกอบสุขยิ่ง
ด.ญ.ปิยาพัชร สุทธเสนา
ด.ญ.ธนัญชนก บัวศรี
ด.ญ.จณินญาดา อันทะลี
ด.ญ.ศรัญย์พัชร สิงห์ชุม
ด.ญ.นันท์นภัส อันทะลี
อ.สาธิตา  สารธะวงศ์
อ.นันธิวา จันอยู่
กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ธนัญชนก บัวศรี อ.สาธิตา  สารธะวงศ์
อ.นันธิวา จันอยู่
เปตอง บุคคล : คู่ ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ปราณปริยา สุดจริง
ด.ญ.ปรีญานันท์ ชื่นชม
อ.กมลพร  ชินโฮง
อ.ลำเทียน  อินทรวิชา
อ.จีระเดช  แสนทอง
อ.สุริวัฒน์  จันทรเสนา
เหรียญเงิน จำนวน 4 เหรียญ
เหรียญ ชนิดกีฬา ประเภท นักกีฬา โค้ชผู้ฝึกซ้อม/ดูแล
กรีฑา วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร ประถมศึกษา ชาย ด.ช.พชร โพธินาม
ด.ช.ณฐพงศ์ สายประเสริฐ
ด.ช.ปกรณ์ ไชยชาติ
ด.ช.ธีร์วรากร ภูมีแกดำ
ด.ช.ชินาธิป เหล่าไชย
ด.ช.จิรณัฎฐ์ สรวงชัยภูมิ
อ.พรชัย   แสนทอง
อ.ศุภณัฐ   มะโนทัย
อ.สาธิตา  สารธะวงศ์
อ.นันธิวา จันอยู่
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ธนัญชนก บัวศรี อ.พรชัย   แสนทอง
อ.ศุภณัฐ   มะโนทัย
อ.สาธิตา  สารธะวงศ์
อ.นันธิวา จันอยู่
เปตอง ทีม 3 คน ประถมศึกษา ชาย ด.ช.สุวพิชญ์ ศรีเวียงธนาธิป
ด.ช.ณัฏฐภัทร เทกอง
ด.ช.ศุภณัฐ พงสุพันธ์
อ.กมลพร  ชินโฮง
อ.ลำเทียน  อินทรวิชา
อ.จีระเดช  แสนทอง
อ.สุริวัฒน์  จันทรเสนา
ว่ายน้ำ อายุไม่เกิน 11 ปี : ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง ด.ญ.ณัฐณิชา ไทยมิตร อ.จารุพงษ์ นาราภิรมย์
เหรียญทองแดง จำนวน 8 เหรียญ
เหรียญ ชนิดกีฬา ประเภท นักกีฬา โค้ชผู้ฝึกซ้อม/ดูแล
กรีฑา วิ่ง 60 เมตร ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ชินาธิป เหล่าไชย อ.พรชัย   แสนทอง
อ.ศุภณัฐ   มะโนทัย
อ.สาธิตา  สารธะวงศ์
อ.นันธิวา จันอยู่
เปตอง บุคคล : คู่ ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ณัฏฐภัทร เทกอง
ด.ช.ศุภณัฐ พงสุพันธ์
อ.กมลพร  ชินโฮง
อ.ลำเทียน  อินทรวิชา
อ.จีระเดช  แสนทอง
อ.สุริวัฒน์  จันทรเสนา
ฟุตซอล ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ภชรวรรณ พงสุพันธ์
ด.ญ.ปาณิสรา วิริยะพงษ์
ด.ญ.พิชญาภร เที่ยงมา
ด.ญ.ฤดีกร เกตุวงศา
ด.ญ.ณัชพิชญ์ชา ไกรจันทร์
ด.ญ.ฟาฬดา จำปาเฟื่อง
ด.ญ.ณัฐนันท์ ไตรศิริวาณิชย์
ด.ญ.ฟ้าประทาน กุดแถลง
ด.ญ.ทิพย์จันทน์ จันทไทย
ด.ญ.กฤติญาณีรัศ สมัปปิโต
ด.ญ.อธิษยาพร มีทอง
ด.ญ.พรสวรรค์ ศรีสารคาม
ด.ญ.เบญญา รัตน์พร
ด.ญ.ชนัญญา ศรีภัทรภิญโญ
อ.มนัสพงษ์  ภูบาลชื่น
อ.วรัญญา  จันทะไพร
อ.อำพา   วายุแสง
อ.จาตุรนต์  ศรีชินเลิศ
อ.นริสา    ภาสบุตร
ว่ายน้ำ อายุไม่เกิน 9 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ด.ช.ธนพิชญ์ ศรีธัญรัตน์ อ.ศุภกร ชงัดเวช
ว่ายน้ำ อายุไม่เกิน 11 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง ด.ญ.ณัฐณิชา ไทยมิตร อ.จารุพงษ์ นาราภิรมย์
ว่ายน้ำ อายุไม่เกิน 11 ปี : กบ 50 เมตร ชาย ด.ช.ชยางกูร รุธิรางกูร อ.ศุภกร ชงัดเวช
ว่ายน้ำ อายุไม่เกิน 11 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง ด.ญ.ณัฐณิชา ไทยมิตร อ.จารุพงษ์ นาราภิรมย์
หมากกระดาน หมากฮอส : ทีม ประถมศึกษา ด.ช.ธนกฤต เสิกภูเขียว
ด.ช.กันตพัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์
ด.ญ.พรรณภัทร ภิรมย์เกียรติ
ด.ช.วรวิช อรรคเศรษฐัง
อ.นุชนิตยา  เพ็งชัย
อ.วิชชนุนัย คณะมะ

และสำหรับการประกวด Ambassador 2019 ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ก็คือ น้องแมน เด็กชายวรพล ศิริบุรี นักเรียนชั้น ป.5/1ESC และน้องนะโม เด็กหญิงนฎา คงบุญ นักเรียนชั้น ป.5/2 เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่นักเรียนทั้งสองคนได้เข้าร่วมประกวด พร้อมทั้งแสดงความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการเดินแบบ เต้น และการตอบคำถามที่ต้องใช้ทั้งไหวพริบ ความรู้ ความคิด ทัศนคติ แสดงให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตทั้ง 21 สถาบัน และคณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวด ตลอดจนท่านผู้ชมในอาคารกีฬาได้เห็นในศักยภาพของนักเรียน โดยผลการแข่งขัน Ambassador 2019 ในกีฬาสาธิตสามัคคีในครั้งนี้ น้องแมนและน้องนะโมของสาธิต มมส (ฝ่ายประถม) ของเรา ได้เข้ารอบ 5 คนสุดท้ายอีกด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ของเรา

ภาพ : PR MUDS , กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์”
ข่าว : PR MUDS

 

Check Also

โครงการ “Coaching Teams” เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 13 สิงหา …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Select Languages