สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2563

วันที่ 6 เมษายน 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี การจัดงานในครั้งนี้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา
2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนรักเกียรติและศักดิ์ศรี เชิดชูชื่อเสียงของโรงเรียน
3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย อดทน และรักสามัคคี
ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) มีนักเรียนรวมจำนวนทั้งสิ้น 987 คน และมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 123 คน และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งโปรแกรมปกติและโปรแกรม ESC รวมทั้งสิ้น 89 คน มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 4.00 จำนวน 22 คน การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ปกครองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก รวมทั้งคณะผู้บริหารโรงเรียน บุคลากร และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนจนสำเร็จการศึกษาอย่างน่าภาคภูมิใจ

ภาพ : มนัสพงศ์ ภูบาลชื่น/ เขมนันท์ จันจำนงค์ /ปัญญา กุลภา/เพ็ญนภา มาตวังแสง/จุฑารัตน์ สีหบุตร/กฤติกา อนุแสน/ขจี บุญหล้า /พิณนุการ์ บุตรโพธิ์
ข่าว : ชลธิชา บรรหาร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages