สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 5,7 และ 8 เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานที่จริง และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา คิดสร้างสรรค์ ตลอดจน กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และกล้าตัดสินใจ ฝึกการทำงานเป็นทีม ฝึกการแก้ปัญหากับสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีความสุข โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมแบบบูรณาการ ในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง

ภาพ : เขมนันท์ จันจำนงค์/ปัญญา กุลภา/มนัสพงศ์ ภูบาลชื่น/
พิณนุการ์ บุตรโพธิ์/อาจารย์ประจำชั้น
ข่าว : ชลธิชา บรรหาร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ภาพกิจกรรมระดับชั้น อนุบาลปีที่ 3,ป.1 – ป.3
ภาพกิจกรรมระดับชั้น อนุบาลปีที่ 2,ป.4 – ป.6
ภาพกิจกรรมระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages