สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) สอบ วัดความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สอบวัดเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้อำนวยการ เป็นประธานสนามสอบ ในการสอบครั้งนี้ โรงเรียนเน้นการสอบอย่างโปร่งใส และยุติธรรม

ภาพ : มนัสพงศ์ ภูบาลชื่น,เขมนันท์ จันจำนงค์,เพ็ญนภา มาตวังแสง

ข่าว : ชลธิชา บรรหาร

เพจ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS


 

 

Select Languages