สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) เข้าร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมงาน “ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวดวิถีใหม่ (New Normal) ประจำปี 2564” ณ บริเวณโรงอาหารกลาง (เดิม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานบุญผะเหวด หรือ บุญมหาชาติ เป็นงานบุญใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญมหาทานของพระเวสสันดร ที่จะต้องจัดทำพิธีกรรมต่าง ๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์จึงจะได้อานิสงส์สูง ไม่ว่าจะเป็นการฟังเทศน์ 1,000 พระคาถา เรื่องราวพระเวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์ ภายในวันเดียว, การอัญเชิญ “พระอุปคุต” มาประดิษฐานในบริเวณมณฑลพิธี เพื่อช่วยปกปักรักษาพิธีการให้ราบรื่น, การจัดทำมณฑลประรำพิธีให้เป็นประดุจป่าหิมพานต์ ด้วยธูป เทียน ดอกไม้ อย่างละ 1,000 และถวายข้าว 1,000 ก้อน เพื่อบูชา 1,000 พระคาถา นับเป็นงานบุญอันยิ่งใหญ่งดงามและมีพิธีกรรมครบถ้วนตามขนบธรรมเนียมพื้นบ้านอีสาน ในการนี้โรงเรียนได้ถวายกัณฑ์หลอน เป็นจำนวนเงิน 6,360 บาท (หกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจตุปัจจัยจากบุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกันทำบุญ ขออนุโมทนาสาธุค่ะ

ภาพ : พิณนุการ์ บุตรโพธิ์ /เพ็ญนภา มาตวังแสง /กชมน หาปัญนะ/

จุฑารัตน์ สีหบุตร/พิสิษฐ์ ยาสิงห์ทอง

ข่าว : ชลธิชา บรรหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ภารข่าวเพิ่มเติม

Select Languages