สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) เตรียมความพร้อมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จะจัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 8 -9 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยนำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับลักษณะของกิจกรรมและสภาพแวดล้อมในค่าย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างมีวินัยตามระบอบประชาธิปไตย รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น เสียสละ อดทน อดกลั้น และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการดำเนินโครงการจึงมีการเตรียมพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งการเข้าค่ายในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมในเชิงบูรณาการ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19

ภาพ : เพ็ญนภา มาตวังแสง
ข่าว : ชลธิชา บรรหาร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Select Languages