img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }
Home / สำนักงาน

สำนักงาน

อ.อภิชาติ อรรคฮาตศรี (หัวหน้าสำนักงาน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

อ.นุชนิตยา เพ็งชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อ.เกศรา ชาญณรงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

อ.กมลพร ชินโฮง

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

อ.ณัฐพร เกยจอหอ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อ.ชลดา พรศรีสุราช

นักวิชการศึกษาปฏิบัติการ

อ.เสาวภา งิ้วกลาง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

อ.กชมน หาปัญนะ

บุคลากรปฏิบัติการ

อ.เขมนันท์ จันจำนงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (งานห้องสมุด)

อ.สุพัตรา สมเทศน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

อ.ภานุพงษ์  ธรรมกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วิรัตน์ กุลเดช

พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติการ

พุทธา สันโดษ

พนักงานขับรถยนต์