อาจารย์อภิชาติ อรรคฮาตศรี (หัวหน้าสำนักงาน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อาจารย์นุชนิตยา เพ็งชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อาจารย์เกศรา ชาญณรงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
อาจารย์กมลพร ชินโฮง
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
อาจารย์ณัฐพร เกยจอหอ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อาจารย์ชลดา พรศรีสุราช
นักวิชการศึกษาปฏิบัติการ
อาจารย์เสาวภา งิ้วกลาง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อาจารย์กชมน หาปัญนะ
บุคลากรปฏิบัติการ
อาจารย์เขมนันท์ จันจำนงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (งานห้องสมุด)
อาจารย์สุพัตรา สมเทศน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
อาจารย์พิณนุการ์ บุตรโพธิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

Select Languages