หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)

1. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

3. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ขั้นพื้นฐาน)

หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน (สำนักงานอธิการบดี)

หน่วยงานวิจัย/บริการ/ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

วิทยาเขต/ ศูนย์/ ฝ่าย/ สมาคม

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages