งานวิชาการ  แบบฟอร์ม เอกสาร คำร้อง

 
 

แบบฟอร์มใบคำร้องขอรับเงินคืนค่าอาหารกลางวัน

– ระดับชั้น อนุบาล 1  
– ระดับชั้น อนุบาล 2
– ระดับชั้น อนุบาล 3
– ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
– ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
– ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
– ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
– ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
– ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
** เอกสารประกอบการขอคืนเงิน**
1. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ชุด (กรณีระดับชั้นอนุบาลใช้สำเนาสูติบัตรแทน)
2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน  1 ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร(บัญชีที่มีการเคลื่อนไหว) จำนวน 1 ชุด

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages