แบบสำรวจนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปฐมวัย (ประเภทบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ประจำปีการศึกษา 2564

📣แบบสำรวจนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปฐมวัย (ประเภทบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ประจำปีการศึกษา 2564
บุคลากร มมส สามารถดาวน์โหลดไฟล์และกรอกข้อมูล โดยส่งแบบสำรวจ พร้อมเอกสารแนบดังนี้
– สำเนาสูติบัตรของบุตร-ธิดา
– เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
– หนังสือรับรองการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามของบิดาหรือมารดาที่ออกให้โดยกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
***โดยสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
Select Languages