แบบสำรวจนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปฐมวัย (ประเภทบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ประจำปีการศึกษา 2564

📣แบบสำรวจนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปฐมวัย (ประเภทบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ประจำปีการศึกษา 2564
บุคลากร มมส สามารถดาวน์โหลดไฟล์และกรอกข้อมูล โดยส่งแบบสำรวจ พร้อมเอกสารแนบดังนี้
– สำเนาสูติบัตรของบุตร-ธิดา
– เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
– หนังสือรับรองการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามของบิดาหรือมารดาที่ออกให้โดยกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
***โดยสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages