img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }
Home / แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ

แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ

แผนกลยุทธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)  พ.ศ. 2558 – 2561 (ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2558)

 >>> Download

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

 >>> Download

Select Languages