Breaking News

โครงการค่ายภาษาไทย

วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคา (ฝ่ายประถม) ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาจิตสาธารณะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้ทักษาทางภาษาและการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน และกิจกรรมค่ายภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์
ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดโครงการฯ
สำหรับการดำเนินการค่ายภาษาไทยประกอบด้วย 4 ฐาน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ ดร.อัฐพล อินต๊ะเสนา อาจารย์ประจำสาขาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ และทีมวิทยากรจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 91 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : ภานุพงษ์ ธรรมกุล

Check Also

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1ESC เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ ESC Y-Gen Era

วันที่ 9/10/256 …

Select Languages