Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและ ESC / โครงการค้นหาศักยภาพในตัวผู้เรียน (ESC Y-Gen Era) สำหรับนักเรียนโปรแกรม ESC

โครงการค้นหาศักยภาพในตัวผู้เรียน (ESC Y-Gen Era) สำหรับนักเรียนโปรแกรม ESC

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ร่วมกับฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและโปรแกรม ESC ได้จัดโครงการค้นหาศักยภาพในตัวผู้เรียน (ESC Y-Gen Era) สำหรับนักเรียนโปรแกรม ESC โดยนำร่องในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ESC เพื่อมุ่งเน้นและเสริมสร้างทักษะด้านภาษาต่างประทศและเน้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา Math , Science และ English อีกทั้งยังปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงการพัฒนาตนเองและสามารถค้นหาตัวตนของตัวเอง ซึ่งไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ซึ่งโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะสามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
โดยวันที่ 28 กันยายน 2563
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1ESC ได้เข้าศึกษาเรียนรู้กระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมไหม ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเด็กๆ ได้รับความรู้มากมายจากวิทยากรชาวญี่ปุ่น ซึ่งบรรยายให้ความรู้เด็กๆ เป็นภาษาอังกฤษ เด็กๆทุกคนตื่นตา ตื่นใจ และสนุกสนานจากออกออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นอย่างมาก
This is one episode of Science classes, under project “ESC Y-Gen Era”. Our ESC – 4th grade kids enjoyed field trip to the Center of Excellence for Silk Innovation, Mahasarakham University, narrated by Prof.Dr.Motoyuki Sumida
👏🏻👏🏻👏🏻

ภาพ/ ข่าว : เพ็ญนภา มาตวังแสง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

Check Also

ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ตุลาคม 2563

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages