Breaking News

โครงการศึกษาศิลปะบ้านหม้อ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) จัด “โครงการศึกษาศิลปะบ้านหม้อ” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา รักษาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ อาจารย์ชไมพร บุญศรีอนันต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ

โครงการศึกษาศิลปะบ้านหม้อ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสานต่อและพัฒนากิจกรรมศิลปะอย่างถูกต้องเหมาะสมกับช่วงวัย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านศิลปะ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อปลูกฝังให้เด็กได้ตระหนักในคุณค่าของงานศิลปะ
2.เพื่อจรรโลงจิตใจและนำเอาศิลปะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม
3.เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสามัคคีโดยใช้ประติมากรรมดินเผาเป็นเครื่องมือ
4.เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านศิลปะแก่นักเรียนให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคมอีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด

มีนักเรียนเข้าร่วมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 90 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยนิสิต

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติมที่นี่ครับ

ข่าว : อาจารย์มนัสพงศ์ ภูบาลชื่น
ภาพ : PR MUDS

Check Also

ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ตุลาคม 2563

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages