Breaking News

โครงการสัปดาห์วันอาเซียน

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ได้จัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์วันอาเซียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเตรียมความพร้อมและตระหนักในความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อปรับตัวตามบริบทของความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และความเปลี่ยนแปลงของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี 2.กิจกรรมการแข่งขันปริศนาอักษรไวข้ 3.กิจกรรมการแข่งขันบิงโกอาเซียน และ 4.กิจกรรมการแข่งขันแต่งกายชุดประจำชาติ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดโครงการและร่วมรับชทการแสดงประกอบกิจกรรม

ภาพ/ข่าว : ภานุพงษ์ ธรรมกุล

Check Also

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) มอบรางวัลประกวดมารยาทไทย (ไหว้สวย) ประจำเดือน กันยายน 2563

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages