Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี / โครงการ “พัฒนาและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ปฏิบัติการสอนเสริม Coaching”

โครงการ “พัฒนาและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ปฏิบัติการสอนเสริม Coaching”

วันนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้รับความอนุเคราะห์จากภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโครงการ “พัฒนาและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ปฏิบัติการสอนเสริม Coaching” สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4-6 เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น
โดยในการนี้มีอาจารย์รังษวุฒิ มาตวังแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ และคณะอาจารย์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจากภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
โดยทางโรงเรียนเราพร้อมขับเคลื่อนด้านวิชาการเต็มที่ค่ะ เพื่อเด็กๆ ของพวกเรา ตามปรัชญา “ความพร้อมเต็มที่ มีวิถีสร้างสรรค์ ภูมิพลังเต็มคน”

ภาพ : วิชชนุนัย คณะมะ
ข่าว : เพ็ญนภา มาตวังแสง (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)
ข้อมูล : ฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

Check Also

ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ตุลาคม 2563

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages