โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดประชุมคณะกรรมการคุมสอบ การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดประชุมคณะกรรมการคุมสอบ การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ก็เป็นหนึ่งในสนามสอบ โดยจะดำเนินการสอบใน วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 มีรองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้อำนวยการ เป็นประธานสนามสอบ และ มีอาจารย์รังษวุฒิ มาตวังแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โรงเรียนเน้นการสอบอย่างโปร่งใส ได้มาตรฐานแลยุติธรรม ซึ่งการศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพ ดังนั้นผู้เรียนต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ทุกคน และต้องมีการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการจัดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ให้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี

ภาพ : เขมนันท์ จันจำนงค์

ข่าว : ชลธิชา บรรหาร

เพจ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

Select Languages