Breaking News

ค่าย English Adventure Camp 2019

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดค่าย English Adventure Camp 2019 (Thai Program) ประจำปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง American corner คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากคณาจารย์และนิสิตภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การเข้าค่ายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและสามารถนำภาษาอังกฤษไปปรับให้ได้ในชีวิตจริง

ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : อ.นันทนา / อ.เพ็ญนภา

Check Also

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1ESC เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ ESC Y-Gen Era

วันที่ 9/10/256 …

Select Languages