Breaking News
Home / ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม “โครงการหนูน้อยมารยาทงาม” ของฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

กิจกรรม “โครงการหนูน้อยมารยาทงาม” ของฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายปฐมวัยได้จัดกิจกรรม “โครงการหนูน้อยมารยาทงาม” โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ และมีกิจกรรมแสดงนิทานเรื่อง “ฮีโร่มารยาทงาม” จากนิสิตฝึกประสบการณ์ในระดับปฐมวัย กิจกรรมประกวดการไหว้หนูน้อยมารยาทงาม ซึ่งผลการประกวด มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
อนุบาล 1/1
เด็กชายปัณณทัต คิดตะเสน (น้องพอตเตอร์)
เด็กหญิงพิราวัลย์ หลูปรีชาเศรฐ (น้องปอป่าน)
อนุบาล 2/3
เด็กชายกรรภิรมณ์ อ่อนมาก (น้องสกาย)
เด็กหญิงปัณณรัตน์ บุญศรี (น้องปัณปัณ)
อนุบาล 3/1
เด็กชายภธรพงศ์ ภูสีฤทธิ์ (น้องนเดฏ)
เด็กหญิงสมิตานัน นิลโคตร (น้องมิวเอ็น)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
– อนุบาล 1/4
เด็กชายกฤติเดช รินพัฒน์ (น้องขุน)
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ลี้มหามงคลกุล (น้องอันย่า)
อนุบาล 2/4
เด็กชายภาคิน บุญหล้า (น้องซันโต๊ส)
เด็กหญิงเบญญาภา กาญจนกัญโห (น้องหมูแฮม)
อนุบาล 3/2
เด็กชายชยณัฐ งิ้วกลาง (น้องอ๊อกเตป)
เด็กหญิงพิชญา ประพาศพงษ์ (น้องน้ำผึ้ง)
อนุบาล 3/3
เด็กชายกรกฤษณ์ เททะสังข์ (น้องเปเปอร์)
เด็กหญิงลภณพร พัวพิทยาธร (น้องมีดา)
อนุบาล 3/4
เด็กชายพุฒิภัทร ชูรัตน์ (น้องเจค๊อป)
เด็กหญิงธนิษฐา ชีระโรจน์ (น้องเป็นหนึ่ง)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
– อนุบาล 1/3
เด็กชายภาธรณ์ ไพรบึง (น้องภาม)
เด็กหญิงคีติกา พื้นสะอาด (น้องเอวา)
อนุบาล 2/2
เด็กชายนราธิป โคตุโร (น้องต้นน้ำ)
เด็กหญิงณัฐณดา ทิวาพัฒน์ (น้องณดา)

รางวัลชมเชย
– อนุบาล 1/2
เด็กชายนัธทวัฒน์ ทองโยธีรวัฒน์ (น้องเนวี่)
เด็กหญิงณัฐณิชา ศิริพรหมโชติ (น้องณัชชา)
อนุบาล 2/1
เด็กชายอธิชา เจริญไชยศรี (น้องเก้า)
เด็กหญิงณัฐกานต์ เดชยศดี (น้องอันดา)

ข่าว-ภาพ : สุพรรณิการ์

Check Also

ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ตุลาคม 2563

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages