img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }
Home / admin

admin

กิจกรรมซ้อมเชียร์ของคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

อาจารย์ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักเรียนโรงเร …

Read More »

กิจกรรม “โครงการหนูน้อยมารยาทงาม” ของฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายปฐมวัยได้จัดกิจกร …

Read More »

รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เข้ารับรางวัลผลการปฏิบัติราชการดีเด่น (กพร.)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์สุรชา อ …

Read More »

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เข้ารับรางวัลดีเด่นระดับอนุบาลและประถมศึกษา การประกวดวาดภาพ “โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 62 เวลา 15.00 น. เด็กหญิงจรร …

Read More »

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่งที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์สุรชา อ …

Read More »

ผู้บริหาร และคณะอาจารย์ฝ่ายดำเนินการฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวและการประชุมกรรมการอำนวยการ กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์สุรชา อ …

Read More »