Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / Best Practice ระดับปฐมวัย

Best Practice ระดับปฐมวัย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ระดับปฐมวัย เป็นตัวแทน Best Practice จังหวัดมหาสารคาม เข้าประกวด โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ร้อยแก่นสารสินธุ์ ณ จังหวัดขอนแก่น ผลการประกวด เราได้รางวัล “ชนะเลิศ” เป็นตัวแทนไปแสดงผลงานที่กรุงเทพมหานคร

Check Also

ร่วมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยกับคณะศึกษาศาสตร์ มมส

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages