Breaking News

ฝ่ายปฐมวัย

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมเด็กยุคใหม่ห่างไกลไข้หวัดให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ …

Read More »

กิจกรรมเล่านิทานให้ความรู้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล เรื่อง กินอาหารให้พอดีชีวีมีสุข

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ …

Read More »

กิจกรรม “โครงการหนูน้อยมารยาทงาม” ของฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายปฐมวัยได้จัดกิจกร …

Read More »
Select Languages